ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVI İLE İLGİLİ SINAV İLANI
Haber
28 Ağustos 2014 - Perşembe 19:21
 
ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVI İLE İLGİLİ SINAV İLANI
DÜNYA Haberi
ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVI İLE İLGİLİ SINAV İLANI

1.a)Adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere, Ek-1 listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4’üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca, 2009 yılında ilk defa istihdam edilmek üzere 3000 adet sözleşmeli zabıt katibi pozisyonuna;

b) Bölge adliye mahkemelerinde görev yapmak üzere; Ek-2 listede yeri, sayılı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7-12 dereceli kadrolara toplam 500 adet zabıt katibi açıktan atamak suretiyle,

Adalet komisyonlarınca (sözleşmeli pozisyonlar ve kadrolu ünvanlar için ayrı ayrı olmak üzere) yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2008), lisans mezunları için KPSSP^, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I)                   Genel Şartlar:

a)      Türk vatandaşı olmak,

b)      İlk defa atanacaklar için, başvurunun son günü olan 18/6/2009 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkez sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c)      Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağında gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d)      657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

e)      657 sayılı Kanunun 53üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f)        Kamu haklarından mahrum olmamak.

II)                Özel Şartlar:

a)      Fakülte ve yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisaayr bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veta bilgisayar sertifikası istenmeyecektir)

b)      Yukarıda sayılanların dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c)      Meslek liselerince okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen

en daktilo ve bilgisayar ile ( ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanabilecektir) üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, metnin anlam bütünlüğünün korunup korunmadığı, yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları olup olmadığı göz önünde bulundurulacağından bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir).

d)      Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3) Başvuru Yeri ve Şekli:

Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (sınava başvurulan komisyon bazında yapılacaktır. Ancak atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek-1 ve Ek-2 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. Ayrıca, aynı adalet komisyonu tarafından hem kadrolu, hem de sözleşmeli zabıt katibi alınmasına yönelik olarak sınav açılması durumunda, ilgililer bu sınavlardan sadece birine başvurabileceklerdir.

4) Başvuru Tarihi: Başvurular 4 Haziran 2009 Perşembe günü başlayıp, 18 Haziran 2009 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sınav Yeri: İlgili adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

6) Uygulama Sınav Tarihi ve Saati: 21 Haziran 2009 Pazar günü saat 09:00’da adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

7) Sözlü sınav Tarihi: 27 Haziran 2009 Cumartesi günü saat 09:00’da Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

8) Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

a) Başvuru yerlerinde verilecek Başvuru Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi

c) Öğrenim Belgesi

d) KPSS-2008 sınav sonuç belgesi,

e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

f) Bilgisayar ve daktilografi dersini tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

g) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan

h) Güvenlik Soruşturması ve arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 inci maddesine uygun olarak eksiksiz doldurulacak Arşiv Araştırması Formu (Adalet Komisyonlarından temin edilecektir)

9) Atama yapılacak yerlere ilişkin kadro ve pozisyonları gösteren EK-1 ve EK-2 de listeler aşağıda gösterilmiştir.

NOT:

1)                 Sözleşmeli zabit katibi pozisyonları, sınav verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak birlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

             Ayrıca “sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğretim, sağlık vb gibi husuları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

2)                  Maliye Bakanlığından alınan vize gereğince, istihdam edilecek sözleşmeli zabıt kâtipleri, en  erken 15 Eylül 2009 tarihinde göreve başlatılacaktır.

3)                 Sözleşmeli zabıt katiplerine uygulanacak ücret tablosu ek-3 listede belirtilmiştir.

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Urfa Haber Merkezi
Etiketler: ZABIT, KÂTİPLİĞİ, SINAVI, İLE, İLGİLİ, SINAV, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı